SM Reflex logo

Pacientsky Program
SM reflex

  • Apple Store
  • Google Play

Program společnosti

zentiva logo

Aplikácia

Vzdelávanie

Pravidelne sledujte články, ktoré pre vás pripravujeme s našimi odbornými garantmi.

Vzdelávanie aplikace

Kalendár

Evidujte si záznamy o aplikácii liečiva priamo v mobile.

Kalendár aplikace

Ďalšie praktické informácie

Majte vždy dostupný manuál pre aplikačné pero, či možnosť zaslania požiadavky a ďalšie užitočné veci, ktoré vám zjednodušia život.

Ďalšie praktické informácie

O programe

Zameranie pacientskeho programu:

Program je zameraný na pacientov s ochorením skleróza multiplex

Cieľ a dôvod realizácie projektu:

Starostlivosť o pacienta s SM, jeho edukácia o chorobe. Prostredníctvom programu mu zabezpečiť dostupnosť liečby a dostatočnú informovanosť tak aby sa zlepšila aj pacientova adherencia k liečbe. Poskytnúť pacientovi pomoc s manažmentom jeho ochorenia tak aby sa zlepšila jeho kvalita života. Zlepšiť informovanosť pacienta o možnostiach a pravidlách finančného preplatenia liečby poskytovanej štátom.

Podmienky

Pacientsky podporný program SM Reflex je pripravený spoločnosťou Zentiva, a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 687 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č./B,

v spolupráci

so spoločnosťou KaratNet Slovakia s.r.o., so sídlom Vrakuňská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 44 064 268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 51316/B,

s cieľom pomáhať pacientom so sklerózou multiplex s manažmentom ich ochorenia a poskytovaním rôznych informácií odborného a edukačného charakteru o ochorení skleróza multiplex.

Stiahnutím mobilnej aplikácie, vyplnením registračných údajov a vyjadrením súhlasu máte možnosť registrácie do programu SM Reflex (iOS aj Android). Aplikácia nie je zdravotnícka pomôcka a informácie v nej uvedené nie sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dištančným spôsobom. V akýchkoľvek otázkach ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti prosím kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo centrum SM, v ktorom sa liečite. Ak to povaha a spôsob liečby umožňuje, na Vašu výslovnú žiadosť Vám môže byť poskytnutý autoinjektor Autoxon, zdravotnícka pomôcka slúžiaca na administráciu liečiva (pred použitím si vždy prečítajte návod na obsluhu).

Súčasťou programu môže byť aj komunikovanie informácií (elektronicky, poštou, telefonicky, SMS alebo inou formou), ktoré môžu mať pre Vás význam v súvislosti s Vašou liečbou a účasťou v pacientskom programe SM Reflex.

Účasť v pacientskom programe je dobrovoľná, pričom kedykoľvek sa môžete slobodne a bez akýchkoľvek dôsledkov, svoju účasť v pacientskom programe ukončiť a to odhlásením sa v stiahnutej mobilnej aplikácii.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje budú v rozsahu nižšie uvedenom, tak, ako ich vyplníte v časti registrácie do pacientskeho programu prostredníctvom stiahnutej aplikácie, spracúvanú spoločnosťou KaratNet Slovakia s.r.o., ktorá bude prevádzkovateľovi poskytovať iba anonymizované údaje, prípadne agregované reporty, z ktorých nebudú pre prevádzkovateľa čitateľné žiadne identifikačné údaje jednotlivých fyzických osôb. Ak sa v texte tohto súhlasu uvádza spracúvanie Vašich osobných údajov, má sa na mysli vždy iba spracúvanie anonymizovaných údajov. Osobné údaje sa budú spracúvať buď automaticky alebo manuálne a prístup k nim budú mať zamestnanci prevádzkovateľa, ak je to nevyhnutné na vykonávanie ich povinností. Prístup k osobným údajom budú mať aj sprostredkovatelia údajov, a to za predpokladu, že medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom bude uzatvorená dohoda o spracúvaní a táto dohoda bude platná.